Ֆինանսական Ծառայություններ
Կազմակերպության բիզնես տվյալների վերլուծություն և անհրաժեշտ հաշվետվողական տվյալների կազմում, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում`
 • Ապրանքների և/կամ ծառայությունների վաճառքների վերլուծություն
 • Ապրանքների և/կամ ծառայությունների ինքնարժեքի վերլուծություն
 • Ծախսերի վերլուծություն և դասակարգում` ըստ հոդվածների
 • Առանձին վաճառակետերի արդյունավետության և եկամտաբերության վերլուծություն
 • Բիզնեսի առանձին մասերի վերլուծություն (ըստ բրենդերի, ըստ սրահների, ըստ աշխատակիցների և այլն)
 • Բիզնեսի գործընկերների վերլուծություն
 • Բիզնեսի պահեստային հատվածի վերլուծություն (գնման արդյունավետություն, շրջանառության արդյունավետություն, մնացորդի արդյունավետություն և այլն)
 • Բիզնեսին հատուկ այլ վերլուծություններ
Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում`
 • Հաշվապահական հաշվեկշռի հոդվածների վերլուծություն, անհրաժեշտ ցուցանիշների վերհանում և դրանց հիման վրա խորհրդատվության տրամադրում
 • Եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվության վերլուծություն, անհրաժեշտ ցուցանիշների վերհանում և դրանց հիման վրա խորհրդատվության տրամադրում
 • Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության վերլուծություն, անհրաժեշտ ցուցանիշների վերհանում և դրանց հիման վրա խորհրդատվության տրամադրում
 • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվության վերլուծություն, անհրաժեշտ ցուցանիշների վերհանում և դրանց հիման վրա խորհրդատվության տրամադրում
Ֆինանսական այլ խորհրդատվություն, որը ներառում է,
բայց չի սահմանափակվում`
 • Ֆինանսական պլանավորում և բյուջետավորում
 • Ֆինանսական կանխատեսումներ
 • Արդյունավետության ցուցիչների (KPI) կազմում
 • Ներդրումային խորհրդատվություն
 • Կառավարչական որոշումների համար անհրաժեշտ այլ խորհրդատվություն
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
+374 11 40 04 77, + 374 91 04 44 24, + 374 91 98 88 96
admin@virtuous.am
0025 ՀՀ, քաղաք Երևան, Չարենց 58-1

Copyright © 2018-2023 Virtuous Consulting Company. All rights reserved